هیچ وقت به خودمون نگیم نمیتونم   


 این عکس یعنی من نمیتوانم ولی داره اون کلمه نمیتوانم را حذف میکند 


بیایید ما هم همین کار رو بکنیم